PLA D’ACTUACIÓ AFA MATAGALLS CURS 2020-2021 PER COVID-19

PLA D’ACTUACIÓ CURS 2020 2021 PER COVI 19
Serveis de l’AFA MatagallsEstona de migdia -Bon dia -Extraescolars.
ESTONA DE MIGDIA
Des del Departament de Salut i d’Educació, ens informen de les Mesures extraordinàries de Salut-
Escola, per evitar els brots de la COVID-19 als centres educatius:
El nostre centre ha organitzat diferents grups estables de convivència i, per tant, els seus membres
poden relacionar-se sense limitacions a infantil i primària si la situació epidemiològica ho permet, en
cas que no sigui així, també hauran de dur mascareta a l’aula a partir de sis anys.
El contacte entre altres grups/classe es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les mesures de
seguretat (mascareta i distància), que s’hauran de mantenir en els passadissos, patis i altres espais
comuns, cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups
estables, per aquest motiu creiem més convenient que els infants, a l’estona de menjador, portin la
mascareta tota l’estona.
Es podran treure la mascareta a l’estona d’estar asseguts per menjar i quan estiguin a la zona del
seu pati, moments en que estaran amb el seu grup estable. Quan l’escola activi el protocol d’alerta,
l’estona d’esbarjo també serà amb la mascareta a partir de sis anys.
Sempre que sigui possible es dotarà d’un monitor per grup estable, en cas de tenir menys de 15
usuaris del grup s’asseuran en taules separades. Cal mantenir la separació entre les taules de grups
diferents (no estables), en el cas excepcional que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un
grup, es deixarà una cadira buida entre ells/elles. Per garantir la distància, aquest curs es
continuaran realitzant 2 torns de menjador, entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació
del menjador. Es garantirà la rentada de mans abans i després de l’àpat.
El menjar se servirà en plats individuals, fins i tot aquells menjars que fins ara se servien en safates
per compartir (amanides…) . Tampoc, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula. L’aigua
estarà en una gerra on serà una persona adulta o un únic infant responsable que la servirà durant tot
l’àpat. Els infants que realitzin tasques del tipus parar i desparar taula, o d’altres, ho faran
exclusivament per al seu grup de convivència.
En principi no està previst però si calgués, per mantenir les mesures de seguretat i garantir un espai
suficient en l’espai menjador, algun grup menjaria a l’aula. Es garantirà les condicions de seguretat
alimentària per al trasllat i servei dels aliments..
El menjador del centre disposa de tres entrades. Infantil entrarà per la porta del passadís d’infantil i la
resta per la porta que dóna al pati de primària.
Els alumnes de P3 faran migdiada a l’aula de psicomotricitat. Els llitets en ser possible es posaran en
una distància mínima d’1,5 metres. Cada dia a les 12:15h es muntaran els llitets que seran
personalitzats i intransferibles, i es ventilarà l’aula. La mainada farà migdiada de 13:15 h a 14:30h. En
finalitzar la migdiada els infants aniran a la seva aula. Cada divendres s’enduran la roba de dormir i
dilluns la retornaran neta.
Les activitats es realitzaran preferiblement a l’aire lliure. Hi haurà dos torns (coincidint amb els torns
de menjador) i s’utilitzaran els dos patis: P4 i P5 al pati d’Infantil i la resta al pati de primària. Sempre
que es pugui es mantindran els mateixos patis que a l’hora d’esbarjo del matí de l’escola, que són
rotatius.
També es poden utilitzar espais interiors, per exemple en cas de pluja o forts vents, preferiblement
per a infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació, neteja i
desinfecció després de l’activitat. Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un
mateix grup estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com
organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups.
El servei de menjador no utilitzarà els materials de l’aula. Portarà els seus propis. Els alumnes no
podran portar elements de casa: joguines, estoigs, …
Pla de neteja
En aquest punt s’exposaran les mesures de neteja d’espais després del seu ús quan siguin utilitzats
per diversos grups estables. La previsió és fer dos torns però que no s’utilitzi el mateix espai més
d’una vegada. També la neteja de l’espai del menjador i l’aula de dormir (psicomotricitat) i lavabos és
diària per l’equip de neteja, contractat per l’Ajuntament. I restem a l’espera que l’Ajuntament confirmi
que al migdia hi haurà neteja dels lavabos.
Tots els grups estables tindran un encarregat COVID que serà la monitora, que vetllarà perquè
l’espai sigui ventilat, disposi de sabó, desinfectant, paper per eixugar les mans, tovalloletes d’un sol
ús, etc. si falta algun material el demanarà a l’ajudant de cuina.
S’utilitzaran mocadors i tovalloletes d’un sol ús per a la higiene respiratòria i l’assecament de mans.
La bossa d’estris del menjador (bosseta, tovallo i individual), anirà i tornarà cada dia a casa.
El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene es
llençaran al contenidor de rebuig.
Organització diària
La monitora anirà a l’aula a les 12:30 h. Els infants ja s’hauran rentat les mans (piques i sabó de
l’aula) i hauran anat al lavabo.
El retorn a les aules es farà a les 14:55h, havent anat al lavabo (mans netes),amb les monitores.
Personal contractat per l’AFA i Professorat
Administrativa de l’AFA, espai de treball el despatx i sempre amb mascareta.
La Cuinera i Ajudant de cuina no poden sortir del seu espai i sempre amb la mascareta.
Coordinadora, sempre amb la mascareta.
Monitores; sempre mascareta.
El professorat i el personal d’administració de l’escola i serveis dinarà a la sala de mestres mantenint
en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults.
Per tal de minimitzar l’entrada al menjador, l’ajudant de cuina amb un carro portarà a les 13,45h el
menjar a l’aula de P5-B, que la tutora de p5B ja haurà ventilat prèviament. L’ajudant de cuina recollirà
el carro a les 14,30h i el retornarà a la cuina, si algun dia un mestre necessita canviar l’horari de
dinar, ho comunicarà a cuina mitjançant una trucada al 938483226.
Si una mestra ha d’entrar al menjador per una urgència, serà amb màscara.
Recollida d’infants durant l’estona de migdia
Si un adult ha de venir buscar un infant a l’estona del migdia, es recollirà per la porta exterior de la
cuina, algú del personal acompanyarà l’infant fins a la porta amb l’adult que el reculli, els adults
aniran amb mascareta i l’infant també a partir de primer. La mare/pare/tutor/a ha d’avisar amb
antelació a la coordinadora pel correu genèric: afamatagalls@gmail.com del dia/hora/i persona que el
recollirà, abans de les 9,30h d’aquell dia o trucar al 938483226. S’ha d’informar també mitjançant la
llibreta/agenda al tutor/a.
Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
En el cas que es detecti un possible cas per simptomatologia compatible amb la
COVID-19 s’aïllarà a l’alumne o adult a l’aula petita del costat del menjador.
L’encarregat COVID, el custodiarà fins que vingui la persona responsable a
recollir-lo. Tant l’alumne o personal de l’equip, com la persona que els custodiï se’ls hi facilitarà
una mascareta FFP2 a cadascú.
La coordinadora trucarà a la família i comunicarà el cas a algun membre de l’equip directiu que
engegarà el protocol pertinent. Si es confirma el cas, se seguiran les indicacions del Departament
d’Educació i el de Salut i es procedirà al confinament del grup estable. S’anirà mantenint una
coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de Salut pública i la persona
referent de salut del CAP que ens ha estat assignada
SERVEI BON DIA
Els alumnes usuaris del servei, a l’haver d’estar en un mateix espai amb membres d’altres grups
estables caldrà que portin la mascareta, fins i tot els infants menors de 6 anys.
Pel mateix motiu, es recomana que els infants vinguin esmorzats de casa.
Per protocol de l’Escola, es pren la temperatura a tothom que entra a l’escola, per aquest motiu
es prendrà la temperatura a l’entrada al servei bon dia.
EXTRAESCOLARS
El centre podrà dur a terme les extraescolars previstes en la seva programació general anual. Estem
elaborant el Pla d’actuacions d’extraescolars, actualment amb aquestes indicacions:
Quan suposi una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, és faran aplicant la distància de
seguretat i mascar, Si és en un espai exterior i la distància ho permet, es podran treure la mascareta.
En la mesura del possible es formaran grups estables de participants.